Onderzoek: fraudehelpdesk meer meldpunt dan helpdesk

De naam Fraudehelpdesk kan voor verwarring zorgen, aangezien het meer een meldpunt is dan een helpdesk. De Fraudehelpdesk verleent geen unieke diensten, maar de combinatie van diensten en de brede oriëntatie op alle vormen van fraude maakt de dienstverlening wel bijzonder.

Dat blijkt uit onderzoek van Pro Facto in opdracht van het WODC. Tot de werkzaamheden van de Fraudehelpdesk behoren registratie van meldingen, het verstrekken van algemene informatie over vormen van fraude en het doorverwijzen van slachtoffers naar de juiste organisaties. Een deel van de gebruikers blijkt in de veronderstelling dat de Fraudehelpdesk na melding actie zou ondernemen tegen de fraudeur. De organisatie is echter opgericht om fraude aan de voorkant te voorkomen en niet om de fraude achteraf te bestrijden.

De Fraudehelpdesk beschikt niet over de bevoegdheid om persoonsgegevens van fraudeurs met andere organisaties te delen. Het ‘warm’ doorverwijzen naar andere instanties is daardoor in de meeste gevallen niet mogelijk. Enkele samenwerkende partijen en ondervraagden geven daarom aan dat dit een van de redenen is waarom de Fraudehelpdesk op dit moment meer een ‘meldpunt’ dan een ‘helpdesk’ is.

Inzicht

Meer inzicht bieden in de aard en omvang van fraude, het ondersteunen van slachtoffers en creëren van bewustzijn onder burgers en kleine ondernemers waren de aanleiding om in 2010 een helpdesk op te richten. Onderzocht is op welke wijze de Fraudehelpdesk invulling geeft aan het bereiken van die doelen en hoe dat beoordeeld wordt door melders en samenwerkende partijen.

Een van de bevindingen is dat de ondersteuning van slachtoffers nog verbeterd kan worden. Samenwerkende partijen suggereren dat dit kan door hulp te bieden bij het doen van aangifte en het invullen van formulieren of het ondersteunen van slachtoffers bij het verhalen van schade. Wat betreft de effectiviteit van de dienstverlening concluderen de onderzoekers dat het lastig is vast te stellen in welke mate de Fraudehelpdesk de weerbaarheid van burgers en ondernemingen daadwerkelijk heeft vergroot en in welke mate slachtoffers beter worden ondersteund.

Preventie

Voor de toekomstige ontwikkeling van de Fraudehelpdesk zien de onderzoekers verschillende mogelijkheden. Wanneer de Fraudehelpdesk verdwijnt, kan op termijn een lacune op het gebied van fraudepreventie ontstaan. Het onderzoek wijst uit dat de Fraudehelpdesk de enige organisatie is die zich richt op alle vormen van fraude en die ook een overkoepelend beeld heeft van trends en ontwikkelingen op het terrein van fraude. Ketenpartners lieten in het onderzoek weten dat ze deze informatie nuttig achten, onder meer met het oog op preventie.

Een andere richting zou kunnen zijn de Fraudehelpdesk voort te zetten op de huidige wijze. Ook kan worden gedacht aan het uitbouwen en verder ontwikkelen van de dienstverlening, bijvoorbeeld door het (praktisch) ondersteunen van slachtoffers en het bij elkaar brengen van informatie van ketenpartners op het gebied van trends en ontwikkelingen. Dit vraagt naar verwachting om vergroting van de capaciteit van de Fraudehelpdesk en om meer middelen.

Over SecurityDaily

Security Daily publiceert nieuws, opinie en achtergrond voor security managers en beveiligingsinstallateurs.

Bekijk alle berichten van SecurityDaily →